தாயார் மறுப்பு

jpUkiyapy; nghyprhhpd; Jg;ghf;fpr; #l;Lf;F ,yf;fhd re;Njf eghpd; rlyj;ij nghWg;Ngw;gjw;F mtuJ jha; kWg;Gj; njhptpj;jijaLj;J rlyk; mur nrytpy; ,d;W (16) mlf;fk; nra;ag;glTs;sJ.
%d;W Nfhb &gh fg;gk; Nfl;L flj;jg;gl;l rpWkpiaf; nfhiy nra;jhh;fnsd;w Fw;wr;rhl;by; ifJ nra;ag;gl;bUe;jth;fspy; xUth; nghyprhhpd; fOj;ij nehpj;J tpl;Lj; jg;gpr; nry;y Kad;wNghJ Rl;Lf; nfhy;yg;gl;lhh;.
kuz tprhuizfisaLj;J ,tuJ rlyk; jpUkiy itj;jparhiyapy; itf;fg;gl;bUe;jJ.
rlyj;ijg; nghWg;Ngw;FkhW ,tuJ jhahUf;F mwptpf;fg;gl;Lk; mjid mth; epuhfhpj;jijaLj;Nj ,d;W rlyk; mur nrytpy; mlf;fk; nra;ag;glTs;sJ.