எமது வீரத்தாக்குதல் நடத்தியவான்படை வீரரின் மேலும் சில போட்டோக்கள்

LTTE air attack Feb 20

normal_ltte_22_08_07_03 leader_20081101004

1195286527_5001-9126

normal_v5