மகிந்தவின் முட்டாள் தினப்போட்டோக்கள்

மகிந்த முட்டாள் தின உரையினை ஆற்றுவது முதல் படத்திலும்.முட்டாள் சங்க உறுப்பினரை சந்திப்பதனை இரண்டாவது படத்திலும்,அவர்களுடன் சேர்ந்து ஒரு போட்டோ எடுத்து பேப்பரில் போடவேனும் எண்டு தனக்கு ஆசை என்று சங்க உறுப்பினர்களை கேட்ட போது அவர்களும் சரி வாங்க போட்டோ எடுப்பம் எண்டு சேர்ந்து எடுத்த போட்டோ மூண்டாவது படத்துலும்.முட்டாள் சங்கக்கொடியினை ஏற்றுவதை நான்கவது படத்திலும்,முட்டாள்களை பார்க்க வந்தவர்களை மிகுதிப்படத்திலும் காணலாம்.

2092Pre[1]