பாக்கிஸ்தான் இலங்கைக்கு தொடர்ந்து உதவி வழங்குமாம்

20.01.2009புலனாய்வுத்தகவல் பரிமாற்றம்,இராணுவப்பயிற்சி போனறவற்றை வழங்கும் என்று தெரிவீப்பு.

இலங்கை பாதுகாப்பு அமைச்சின் செயலாலர் கோதாபாய ராஜபக்ஸவுக்கும் பாக்கிஸ்தான் பாதுகாப்பு அமைசின் செயலாலர் அகார் அலிக்கும் பாகிஸ்தானில் இடம்பெற்ற பேச்சுவார்தையின் போதே இந்த இணக்கம் காணப்பட்டுள்ளதாக அந்த செய்தியில் தெறிவீக்கப்பட்டு உள்ளது.

APP127-19
RAWALPINDI: January 19 – Gotabaya Rajapakse, Secretary Defence Sri Lanka called on General Tariq Majid, Chairman Joint Chiefs of Staff Committee at Joint Staff Headquarters. APP

படம்.ஏ.பி.பி