நெக்கியா போண்கோட்வேட்டுக்கள்


நொக்கியா போனிற்கு பயன் படுத்தும் சில கோட் வகைகளை நான் தந்து உள்ளேன் அக்கோட்டுக்களை கொண்டு பல பயன்களை பெறமுடியும் தயரித்த ஆண்டு,உபயேகித்த நேரம்.,போன் புழுத்துத் இரகசியக்குறியிடு.ஓவ் பண்ணும் குறியிடு போல இன்னும் பல
நீங்களும் யூஸ் பண்ணிப்பருங்கNokia phones service codes*#0000# - SW version*#06# - IMEI*#war0anty# - SIMLOCK info*3370# - Enhanced Full Rate ON#3370# - OFF*4720# - alternative sound quality codec ON#4720# - OFF*#7780# - default factory settings*#7760# - production serial no.*#2820# - Bluetooth info.*#73# - reset phone timers and game scores.*#7370925538# - delete all the content of the wallet and the wallet code.*#7370# - soft format ? erases all telephone memory.*3 - hard format ? if only the telephone memory is formatted, puts back the attitudes and reboots*#delset# - MMS/GPRS settings removalNOTE: code depends on phone 
Nokia Code function*3370# This Nokia code activates Enhanced Full Rate Codec (EFR) - Your Nokia cell phone uses the best sound quality but talk time is reduced my approx. 5%#3370# Deactivate Enhanced Full Rate Codec (EFR)*#4720# Activate Half Rate Codec - Your phone uses a lower quality sound but you should gain approx 30% more Talk Time*#4720# With this Nokia code you can deactivate the Half Rate Codec*#0000# Displays your phones software version, 1st Line : Software Version, 2nd Line : Software Release Date, 3rd Line : Compression Type*#9999# Phones software version if *#0000# does not work*#06# For checking the International Mobile Equipment Identity (IMEI Number)#pw+1234567890+1# Provider Lock Status. (use the "*" button to obtain the "p,w" and "+" symbols)#pw+1234567890+2# Network Lock Status. (use the "*" button to obtain the "p,w" and "+" symbols)#pw+1234567890+3# Country Lock Status. (use the "*" button to obtain the "p,w" and "+" symbols)#pw+1234567890+4# SIM Card Lock Status. (use the "*" button to obtain the "p,w" and "+" symbols)*#147# This lets you know who called you last (Only vodofone)*#1471# Last call (Only vodofone)*#21# This phone code allows you to check the number that "All Calls" are diverted to*#2640# Displays phone security code in use*#30# Lets you see the private number*#43# Allows you to check the "Call Waiting" status of your cell phone.*#61# Allows you to check the number that "On No Reply" calls are diverted to*#62# Allows you to check the number that "Divert If Unreachable (no service)" calls are diverted to*#67# Allows you to check the number that "On Busy Calls" are diverted to*#67705646# Phone code that removes operator logo on 3310 & 3330*#73# Reset phone timers and game scores*#746025625# Displays the SIM Clock status, if your phone supports this power saving feature "SIM Clock Stop Allowed", it means you will get the best standby time possible*#7760# Manufactures code*#7780# Restore factory settings*#8110# Software version for the nokia 8110*#92702689# Displays - 1.Serial Number, 2.Date Made, 3.Purchase Date, 4.Date of last repair (0000 for no repairs), 5.Transfer User Data. To exit this mode you need to switch your phone off then on again*#94870345123456789# Deactivate the PWM-Mem**21*number# Turn on "All Calls" diverting to the phone number entered**61*number# Turn on "No Reply" diverting to the phone number entered**67*number# Turn on "On Busy" diverting to the phone number entered12345 This is the default security codepress and hold # Lets you switch between linesThe Operating SystemsSymb OS v6.1Nokia 7650Nokia 3650Nokia 3660Nokia N-GageNokia N-Gage QDSiemens SX-1Sendo X Symb OS v7.0Nokia 3230Nokia 6600Nokia 6620Nokia 6260Nokia 6670Nokia 7610Panasonic X700Panasonic X800 Symb OS v8.0Nokia 6630Nokia 6680Nokia 6681 Symb OS v8.1Nokia N70Nokia N90 Symb OS v9.1Nokia N91Nokia 3250Nokia