வட்டக்கச்சியில் அரசபடையால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழ்மக்கள்