காதலிப்பதற்கு ஆன் சில அலோசனைகள்

நாம் காதலிக்கும் பெண்ணின் குண இயல்புகளை நாம் முதலில் அவதனிக்க வேண்டும்

।உதரணமாக}அவர்களுக்கு நாகரிகமான உடை பிடிக்குமானால் நாமும் அவ்வுடையை விரும்பி அணியவேண்டும்।

அவர்கள் கடவுள் பக்தர்கள் ஆனால் நாமும் அவர்கள் முன் கடவுள் பக்தர்கள் போல் காட்டி கொள்ள வேண்டும்।

பெண்கள் தமது குணத்தை போல குண இயல்பினை கொண்ட ஆணையே பேரும்பாலும் விரும்புவார்।

சில பெண்கழுக்கு வீரமான ஆணை பிடிக்கும் அவ்வாறான பெண்ணை விரும்புவரக இருந்தால் அவர் முன் நீங்கள் வீரர் ஆகக்காட்டிக்கொள்ளுங்கள்।

சில பெண்களுக்கு அமைதியான ஆணைப் பிடிக்கும் அவ்வாறான பெண்ணை

விரும்புவரக இருந்தால அமைதியானவரகக்காட்டி கொளுங்கள்। இதை விட வேறு தகவல் வேண்டுமானால் என்னுடன் தொடர்புகொள்ளுங்கள்।அன்புடன்/காதலர் hajan