வன்னியில் புலிகள் இராணுவத்துக்கு எதிரான வலிந்ததாக்குதலில் ஆயிரம்படையினர் பலியானதாக

07_10_06_vaharai_06[1]

2ம் இனைப்பு 1000க்கும் அதிகமான படையனர் பலி
விடுதலைப் புலிகள் இன்று வன்னியில் கல்மடுக்
குளத்தை தகர்த்து படையினருக்கு பேரிழப்பை
உண்டு பண்ணத்தக்கதாக புதிய உத்தியை வகுத்து
அதன் பெறிக்குள்
விழுத்தி 1000க்கும் அதிகமான படையினரக்கு
அழிவை ஏற்படுத்தி
யுள்ளனர். தொடர்ந்து கொண்டிறுக்கிறது


நன்றி.கலம்