கிழலிஅரிஆலை பகுதியில் தாக்குதல்

கிழாலிஅரியாலைபகுதியில்விடுதலைபுலிகள்தாக்குதல்.Loading_cadres_in_calm_sea[1]