முரசுமோட்டையில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதலில்.தமிழ்மக்கள்