அனுராதபுரதாகுதல் போட்டோக்கள்

அனுராதபுரத்தில் அதிகாலை நடந்த தாக்குதலின் போது கொல்லப்பட்ட சிங்கள இரனுவத்தின் போட்டோக்கள் பழையது