ஈழத்துகிழவன் சொல்லுறரு.

1990_ltte_au_o

ஈழத்துக்கிழவன் சொல்லுறதை கேக்க இதில் கிளிக்செய்யவும்