வீடியோ குறுந்தகவல் அனுப்பனும இலவசமா


இந்த இணையம் இலவச வீடியோ அரட்டை மற்றும் இலவசம வீடியோ தகவலை அனுப்பலாம்.கோப்புக்களை அனுப்பலாம் நீங்களும் போய்ப்பருங்க இலவச மென்பொருளுங்க இது போய்தான் பாருங்கஇதில் கிளிக் செய்ய வும்

Use ooVoo FREE, or buy a Package to use more features

Hello hajan

Your first month with ooVoo is coming to an end.
Now you can:
- continue to use ooVoo FREE, or
- buy a Package to use more features.
FREE ooVoo:

• 3-way live video chats
• Unlimited 1-minute video messages
• Sharing and sending files up to 25MB each
• Even some fun video effects!
ooVoo Packages: