இன்று 19.01.2009 தமிழின அழிப்பிற்கெதிராக பிரான்ஸ் வாழ் தமிழீழமக்கள் ஒன்றுகூடல் ஒன்றினை ஈபிள்ரவர் கோபுரத்துக்கு அருகில் நடத்தினார்கள் அதன் நிழற்ப்படங்கள்.